SMOBYSHOP hračky a kočárky pro panenky, kuchyňka tefal, cars, hello kitty SMOBYSHOP hračky a kočárky pro panenky, kuchyňka tefal, cars, hello kitty
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Lucie Vrbatová
Adresa
Lucie Vrbatová
Lískovec 495
Lískovec
73801
ČESKÁ REPUBLIKA
87647401
nejsme plátci DPH
Mobil +420778704676
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

Prodávající:

 1. Lucie Vrbatová,
  Lískovec 495
  Lískovec
  73801
  ČESKÁ REPUBLIKA
  87647401

Tel. 778 704 676 - VODAFONE (cena hovoru dle tarifu Vašeho operátora). Nejsme plátci DPH

Spisová značka:

  

 

Objednávky můžete uskutečnit následujícími způsoby: Na internetových stránkách: www.smobyshop.cz

 

Kupující si hradí sám náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku, jako např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Část I.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

Na zboží zakoupené dle Obchodního zákoníku se nevztahuje právo vrácení zboží bez udání důvodu do 14-ti dní.

 

 1. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. - Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

Část II.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými na e-shopu www.smobyshop.cz  a že s nimi souhlasí. Kupující je na tyto podmínky před nákupem dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a zákazník má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit. Na webových stránkách internetového obchodu www.smobyshop.cz  jsou tyto obchodní podmínky zobrazeny a je možná případná archivace ze strany kupujícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou zhotoveny v českém jazyce. Prodávající má právo tyto podmínky upravovat či doplňovat. Ale nejsou tím porušeny povinnosti a práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Objednávka se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo e-mailu s příslušnými údaji (jménem a příjmením zákazníka, fakturační, případně dodací adresou, druhem, množstvím a cenou objednávaného zboží a cenou poštovného, dle způsobu platby). Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a uvedenými platebními podmínkami. V případě nevyzvednutí či odmítnutí převzetí zásilky od dopravce jsme oprávněni požadovat náhradu prokazatelných nákladů spojených s odesláním objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy je možné po předchozí domluvě s prodejcem a to buď pouze písemně e-mailem, před odesláním zboží. Pokud dojde ke stornování objednávky tímto způsobem, prodejce sdělí tuto informaci kupujícímu e-mailem. Při objednávce na www.smobyshop.cz  a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět pravdivé a správné údaje, které je povinen na svém uživatelském účtu aktualizovat při každé změně. Před odesláním objednávky prodejci má zákazník možnost zkontrolovat a případně změnit všechny údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodávající do 24 hodin kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, případně zašle podklady k platbě za zboží. Prodejce je oprávněn v závislosti na charakteru a ceně objednávky (výše ceny objednaného zboží, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Zároveň je prodejce oprávněn požádat o složení zálohy ve výši 40% z celkové částky zboží (jedná se o objednávky s větším počtem objednaného zboží, případně u dražšího zboží či zhotoveného na přání zákazníka). Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí, nebo již zboží není skladem apod. V tomto případě Vás budeme kontaktovat před potvrzením Vaší objednávky, abychom dohodli další postup.

 

Cena zboží Uvedené ceny v našem obchodě jsou konečné, včetně DPH a všech poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Pro zboží v akci nebo sleva platí pro prvních 10 zájemců nebo do vyprodání zásob (pokud není v inzerátu uvedeno jinak).

 

Platební podmínky Zboží lze uhradit následujícími způsoby: Dobírka: platba při převzetí zboží od dopravce.

Platba bankovním převodem: zboží odesíláme po připsání platby na náš bankovní účet. Po obdržení objednávky Vám do 24 hodin zašleme na e-mail podklady k platbě ( číslo účtu, variabilní symbol a částku). Pokud platba nebude připsána na našem bankovním účtě do 5-ti dní od zaslání podkladů k platbě, je prodejce oprávněn objednávku stornovat /pokud není dohodnuto jinak /. Tato lhůta se týká zejména objednávek před vánocemi.

Vyhrazujeme si právo nezaslat na dobírku zboží zákazníkovi s negativními hodnoceními.

Rezervace neděláme.

Dodací podmínky

Dodací doba začíná dnem obdržení závazné objednávky. Pokud je zboží skladem, expedujeme Vaši objednávku od 1-7-mi pracovních dní od přijetí platby na účet, či po obdržení objednávky v případě výběru platby dobírkou. Protože je v naší nabídce zboží od různých dodavatelů, jsou také různé dodací doby u zboží, které není ihned skladem. Objednávky se vždy snažíme vyřídit v nejbližším možném termínu.
Doprava
Doprava ČESKÁ POŠTA (mimo skluzavky a zahradní domečky)
Doprava u platby předem na náš účet je uvedena na konci podmínek prodeje a platí pro 1 ks zboží (omezeno maximálními rozměry a hmotností jednoho balíčku dle obchodních podmínek České pošty - Balík do ruky).
Dobírka je uvedena na konci podmínek prodejea a platí pro 1 ks zboží (omezeno maximálními rozměry a hmotností jednoho balíčku dle obchodních podmínek České pošty - Balík do ruky) 

Doprava skluzavky a zahradní domečky KURÝRNÍ SLUŽBA

Doprava u platby předem na náš účet je na konci podmínek prodeje a platí pro 1 ks zboží (pokud není uvedeno jinak, pro více ks).
Dobírka je uvedena na konci podmínek prodeje a pletí pro 1 ks zboží (pokud není uvedeno jinak pro více ks)

Osobní odběry zboží a vrácení zboží osobně není možné (pokud není uvedeno v inzerátu jinak)

Dostupnost zboží je u každého zboží uvedena. Dostupnost zboží se rozumí, kdy bude zboží dostupné v obchodě a jedná se o pracovní dny. V případě, že není uvedena dostupnost, prosím dotažte se, zda-li případně, kdy bude dané zboží skladem.

 

REKLAMACE A VRÁCNÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ

 

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to pouze písemně na elektronickou adresu: smobyshop1@gmail.com, uveďte: vaše jméno, datum a místo nákupu.

2. Zboží zašlete na adresu, která Vám bude sdělena po Vašem oznámením o vůli odstoupení od smlouvy (doporučujeme zboží pojistit), prosíme nezasílejte zboží na dobírku

3. Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod), nepoškozené, bez známek opotřebení. Při nesplněnění je Vaše odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci, případně o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (zboží je poškozené, nekompletní) atd.). V případě sporu bude použita fodokomentace prodejce.

 

4. Po doručení vraceného zboží obdržíte Vaše finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na Vámi uvedený účet. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených se zasláním zboží (v případě reklamace).

Poštovní poukázkou platby za vrácené a reklamované zboží nezasíláme. Berte to prosím na vědomí.

Při vrácení zboží volte vhodný obal, aby se předešlo případné deformaci či zničení zboží při přepravě.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme. V případě, že vzniknou prodávajícímu s tímto náklady (především u dobírky), bude prodávající vůči kupujícímu požadovat úhradu nákladů účelně vynaložené v souvislosti se porušením kupní smlouvy (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu, vyskladněním, znovu naskladnění) ve výši 250 Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

 

Na zboží poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.

 

Záruční doba začíná běžet od následujícího dne ode dne převzetí věci kupujícím. Kupujícímu doporučujeme zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud zjistíte poškození zásilky v době doručení, je doporučujeme řešit tuto situaci s přepravcem, sepsat reklamační protokol a zásilku nepřebírat.

Pokud přeberete poškozenou zásilku, vystavíte se riziku, že pozdější reklamace na zboží poškozené při přepravě nebude uznána. Pro uplatnění reklamace nás nejprve kontaktujte emailem, nejlépe se zasláním fotografií uvedených vad.

Zboží zašlete na adresu, která Vám bude následně sdělena, doporučujeme zásilku pojistit. Prosíme nezasílejte reklamované zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Do zásilky doporučujeme z důvodu lepší dohledatelnosti přiložit objednávku nebo fakturu (může být i kopie), kterou jste obdrželi při koupi a uveďte důvod reklamace. Balíček prosím odešlete do uvedeného data, který Vám sdělíme. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

 

Povinnosti kupujícího

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

 

Ochrana osobních údajů S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Veškerá osobní data (např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro odeslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem a samozřejmě nejsou neposkytovány třetím osobám. Vyjímku tvoří osoby dopravujících zboží a firma, které jsou předány pohledávky vůči naší firmě za nepřevzaté dobírky) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Související právní předpisy: Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - Občanský zákoník v platném znění - Obchodní zákoník v platném znění

 

X

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mimibazar.cz ID188911 a popisují , upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatelem tohoto internetového obchodu), na straně dodavatele a kupujícím (zákazníkem) na straně odběratele. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro koncového zákazníka (nepodnikatele) a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud není smluvní stranou koncový spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.


Prodávající:

 1. Ing. Zdeněk Řeha
  Nošovice 296, 739 51 Dobrá
  IČ: 47647965
  Tel. 739 587 605 (cena hovoru dle tarifu Vašeho operátora)
  Jsme plátci DPH
  Spisová značka:
  ŹU /1895/2009/KR

   

 2. Coropuna, s.r.o.

  Na Aleji 2678, 738 01 Frýdek-Místek

  IČ: 29444578

  Tel. 739 587 605 (cena hovoru dle tarifu Vašeho operátora)
  Jsme plátci DPH

  Spisová značka: C 53695 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Objednávky můžete uskutečnit následujícími způsoby:
Na internetových stránkách: www.mimibazar.cz ID 188911
E-mailem: adela.rehova@seznam.cz

Kupující si hradí sám náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku, jako např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady,  nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

3. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

Část I.


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými na e-shopu www.mimibazar.cz ID 188911 a že s nimi souhlasí. Kupující je na tyto podmínky před nákupem dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a zákazník má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit. Na webových stránkách internetového obchodu www.mimibazar.cz ID 188911 jsou tyto obchodní podmínky zobrazeny a je možná případná archivace ze strany kupujícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou zhotoveny v českém jazyce.

Prodávající má právo tyto podmínky upravovat či doplňovat. Ale nejsou tím porušeny povinnosti a práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Objednávka

se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo e-mailu s příslušnými údaji (jménem a příjmením zákazníka, fakturační, případně dodací adresou, druhem, množstvím a cenou objednávaného zboží a cenou poštovného, dle způsobu platby).

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a uvedenými platebními podmínkami. V případě nevyzvednutí či odmítnutí převzetí zásilky od dopravce jsme oprávněni požadovat náhradu prokazatelných nákladů spojených s odesláním objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy je možné po předchozí domluvě s prodejcem a to buď pouze písemně e-mailem, před odesláním zboží. Pokud dojde ke stornování objednávky tímto způsobem, prodejce sdělí tuto informaci kupujícímu e-mailem.


Při objednávce na www.mimibazar.cz ID 188911 a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět pravdivé a správné údaje, které je povinen na svém uživatelském účtu aktualizovat při každé změně.


Před odesláním objednávky prodejci má zákazník možnost zkontrolovat a případně změnit všechny údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodávající do 24 hodin kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, případně zašle podklady k platbě za zboží.

Prodejce je oprávněn v závislosti na charakteru a ceně objednávky (výše ceny objednaného zboží, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Zároveň je prodejce oprávněn požádat o složení zálohy ve výši 40% z celkové částky zboží (jedná se o objednávky s větším počtem objednaného zboží, případně u dražšího zboží či zhotoveného na přání zákazníka).

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí, nebo již zboží není skladem  apod. V tomto případě Vás budeme kontaktovat před potvrzením Vaší objednávky, abychom dohodli další postup.Cena zboží

Uvedené ceny v našem obchodě jsou konečné, včetně DPH a všech poplatků.
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

Pro zboží v akci nebo sleva platí pro prvních 10 zájemců nebo do vyprodání zásob (pokud není v inzerátu uvedeno jinak).

Platební podmínky


Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
Dobírka: platba při převzetí zboží od dopravce.

Platba bankovním převodem: zboží odesíláme po připsání platby na náš bankovní účet. Po obdržení objednávky Vám do 24 hodin zašleme na e-mail podklady k platbě ( číslo účtu, variabilní symbol a částku). Pokud platba nebude připsána na našem bankovním účtě do 5-ti dní od zaslání podkladů k platbě, je prodejce oprávněn objednávku stornovat /pokud není dohodnuto jinak / .

Vyhrazujeme si právo nezaslat na dobírku zboží zákazníkovi s negativními hodnoceními.

Rezervace neděláme.

Zboží na dobírku je zasíláno do 10.12.2014. Po tomto datu je možná pouze platba předem na účet.


Dodací podmínky

Dodací doba začíná dnem obdržení závazné objednávky. Pokud je zboží skladem, expedujeme Vaši objednávku od 1-7-mi pracovních dní od přijetí platby na účet, či po obdržení objednávky v případě výběru platby dobírkou.

Protože je v naší nabídce zboží od různých dodavatelů, jsou také různé dodací doby u zboží, které není ihned skladem. Objednávky se vždy snažíme vyřídit v nejbližším možném termínu.

Doprava

Doprava ČESKÁ POŠTA (mimo skluzavky a zahradní domečky)

Doprava u platby předem na náš účet je uvedena u každého inzerátu (omezeno maximálními rozměry a hmotností jednoho balíčku dle obchodních podmínek České pošty - Balík do ruky).
Dobírka je uvedena u každého inzerátu (omezeno maximálními rozměry a hmotností jednoho balíčku dle obchodních podmínek České pošty - Balík do ruky)
V případě, že není u inzerátu uvedeno poštovné, činí poštovné 95 Kč při platbě předem, 140 Kč u dobírky.

Doprava skluzavky a zahradní domečky KURÝRNÍ SLUŽBA

Doprava u platby předem na náš účet je uvedena u každého inzerátu a platí pro 1 ks zboží
Dobírka je uvedena u každého inzerátu a pletí pro 1 ks zboží

Dostupnost zboží je u každého zboží uvedena. Dostupnost zboží se rozumí, kdy bude zboží dostupné v obchodě a jedná se o pracovní dny.
V případě, že není uvedena dostupnost, prosím dotažte se, zda-li případně, kdy bude dané zboží skladem.

 

REKLAMACE A VRÁCNÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:
1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to pouze písemně na elektronickou adresu: adela.rehova@seznam.cz, uveďte: vaše jméno, datum a místo nákupu.

2. Zboží zašlete na adresu , která Vám bude sdělena po Vašem oznámení o vůli odstoupení od smlouvy (doporučujeme zboží pojistit) – prosíme nezasílejte zboží na dobírku.

3. Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení. Při nesplnění je Vaše odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci , případně o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (zboží je poškozené, nekompletní atd.). V případě sporu bude použita fotodokumentace prodejce.
4. Po doručení vraceného zboží obdržíte Vaše finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na Vámi uvedený účet. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Poštovní poukázkou platby nezasíláme.

Při vrácení zboží volte vhodný obal, aby se předešlo případné deformaci či zničení zboží při přepravě.


Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme. V případě, že vzniknou prodávajícímu s tímto náklady (především u dobírky), bude prodávající vůči kupujícímu požadovat úhradu smluvní pokuty. V této smluvní pokutě jsou vyčísleny náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu, vyskladněním, znovu naskladnění). Výše smluvní pokuty činí 250 Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.


Na zboží poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.

Záruční doba začíná běžet od následujícího dne ode dne převzetí věci kupujícím.

Kupujícímu doporučujeme zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud zjistíte poškození zásilky v době doručení, je doporučujeme řešit tuto situaci s přepravcem, sepsat reklamační protokol a zásilku nepřebírat. Pokud přeberete poškozenou zásilku, vystavíte se riziku, že pozdější reklamace na zboží poškozené při přepravě nebude uznána.


Pro uplatnění reklamace nás nejprve kontaktujte emailem, nejlépe se zasláním fotografií uvedených vad.  Zboží zašlete na adresu, která Vám bude následně sdělena, doporučujeme zásilku pojistit. Prosíme nezasílejte reklamované zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Do zásilky doporučujeme z důvodu lepší dohledatelnosti přiložit objednávku nebo fakturu (může být i kopie), kterou jste obdrželi při koupi a uveďte důvod reklamace. Balíček prosím odešlete do uvedeného data, který Vám sdělíme.

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

Povinnosti kupujícího

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

 


Ochrana osobních údajů


S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Veškerá osobní data (např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro odeslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem a samozřejmě nejsou neposkytovány třetím osobám.


Vyjímku tvoří osoby dopravujících zboží a firma, které jsou předány pohledávky vůči naší firmě za nepřevzaté dobírky) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.Související právní předpisy:

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- Občanský zákoník v platném znění

- Obchodní zákoník v platném znění

X
X
X
X
X
X
X
X
X
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta - Balík Do ruky
189,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - Balík Na poštu
169,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - Balíkovna
110,00 Kč ZDARMA
Osobní vyzvednutí
U osobního vyzvednutí musí proběhnout platba předem
ZDARMA ZDARMA
Balík 123
Službu balík 123 zprostředkovává dopravní společnost GLS. Je-li vám jedno, která dopravní společnost vám balíček dopraví, je toto služba pro Vás.
135,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna
79,00 Kč ZDARMA
PPL ParcelShop
U zaslání balíků společností PPL na parcelshop, musí proběhnout platba předem.
135,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
BEZ POPLATKU
Dobírka
50,00 Kč
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ